สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารสาขาวิชา

ข้อมูลสำหรับ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

bio.kku.net

ติดตามข่าวสาร
ติดต่อสาขาวิชา

อาคาร SC.03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

+0897120162

bio@kku.net